Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
2
6
5
osoby poparły już inicjatywę
 

KE o umiejętnościach (także cyfrowych)

logo_ce-pl-rvb-hr

KE opublikowała w czerwcu komunikat w sprawie utworzenia nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności jako elementu wspólnych działań na rzecz wzmocnienia kapitału ludzkiego, zwiększenia szans na zatrudnienie i konkurencyjności.

Pełny tekst komunikatu można znaleźć: tutaj

Uwagę zwraca silny akcent na kwestie umiejętności cyfrowych, których podnoszenie jest przedmiotem działań SPRUC i stałą troską Krajowego Lidera Cyfryzacji.

 Komisja jest w trakcie uruchamiania inicjatywy Koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia, mającej na celu utworzenie dużej puli talentów cyfrowych oraz zapewnienie, by osoby indywidualne i ludność aktywna zawodowo w Europie wyposażeni byli w odpowiednie umiejętności cyfrowe.

Wykorzystując pozytywne wyniki wielkiej koalicji na rzecz miejsc pracy w sektorze cyfrowym i unijnej strategii dotyczącej e-umiejętności, oraz w koordynacji z pracami prowadzonymi w związku z ramami „Kształcenie i Szkolenie 2020”, wzywa się państwa członkowskie, aby na podstawie celów wyznaczonych do końca 2016 r. opracowały do połowy 2017 r. kompleksową krajową strategię w zakresie umiejętności cyfrowych. Obejmować ona powinna:

–  ustanowienie krajowych koalicji na rzecz umiejętności cyfrowych, skupiających organy publiczne, przedsiębiorstwa i zainteresowane strony z sektora kształcenia, szkolenia i rynku pracy;

–  opracowanie konkretnych środków na rzecz wprowadzenia umiejętności i kompetencji cyfrowych na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia, wsparcie nauczycieli i wychowawców oraz promowanie aktywnego uczestnictwa przedsiębiorstw i innych organizacji.

Komisja umożliwi kontakty między państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami, w tym partnerami społecznymi, by zobowiązali się do podjęcia działań oraz wskazali i wymienili się najlepszymi praktykami, aby można je było łatwiej powielić i zwiększyć ich skalę. Pozwoli to na skuteczniejsze rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych funduszy UE (europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, Erasmus +) i zbadanie ewentualnych możliwości finansowania, na przykład poprzez systemy bonów.

Komisja będzie corocznie monitorować postępy za pośrednictwem swojego sprawozdania z postępów Europy w zakresie cyfryzacji [1] Sprawozdanie z postępów Europy w zakresie cyfryzacji za 2016 r.; SWD(2016)187.

Sprawozdanie odwołuje się do Indeksu Rozwoju Cyfrowego gospodarki i społeczeństwa. o którym informacje publikowane na witrynie SPRUC można znaleźć we wcześniejszym wpisie DESI  2016