Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
2
3
6
osoby poparły już inicjatywę
 

Lista 100

LiSTA 100 powstaje w oparciu o Regulamin przyjmowany przez Kapitułę wyróżnienia. Jest on poddawany okresowej weryfikacji na podstawie pojawiających się doświadczeń z przebiegu procesu wyboru laureatów.

Aktualna wersja Regulaminu znajduje się poniżej:

SPRUC

Umiejętności cyfrowe są dziś niezbędne dla poprawy jakości życia, rozwoju
indywidualnego i rozwoju kraju. Ich poprawa jest wyzwaniem cywilizacyjnym. Działalność
na rzecz ich rozwoju zasługuje na najwyższe uznanie, zaś osoby prowadzące ją w
wyróżniający się sposób – zasługują na docenienie.
Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia
ustanawia wyróżnienie pod nazwą „LISTA 100”

Regulamin „LISTY 100”
§ 1
1. Organizatorem procesu wyboru oraz ogłaszania listy jest Szerokie Porozumienie na Rzecz
Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia w Polsce, zwane dalej SPRUCZ.
2. Lista wyróżnionych nosi nazwę „Lista 100” osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do
rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce i jest ogłaszana raz do roku podczas dorocznej
konferencji „Umiejętności cyfrowe xxxx.pl”.
3. W sytuacjach wyjątkowych, spowodowanych obiektywnymi wydarzeniami, dopuszcza się
ogłoszenie „Listy 100” w innych okolicznościach.
4. Wyróżnienie poprzez umieszczenie na „Liście 100” jest przyznawane osobom indywidualnym
za wyróżniającą się działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce w roku
poprzedzającym jej ogłoszenie. Wkład ten może się przejawiać m.in., poprzez działalność
edukacyjną, popularyzatorską, badawczą, analityczną, organizacyjną, wspieranie rzeczowe i
finansowe projektów, opracowywanie polityk publicznych z zakresie rozwoju umiejętności
cyfrowych.
5. Edycja LISTY 100 danego roku może posiadać partnera/partnerów wspierających.

§ 2
1. Kapituła LISTY 100 przy podejmowaniu decyzji o umieszczeniu kandydata na LIŚCIE będzie
kierowała się m.in. przekazanymi przez osobę rekomendującą w zgłoszeniu informacjami
takimi jak:
a. Działania kandydata/kandydatki z uwzględnieniem ich skali oraz możliwości
powielania w innych miejscach i/lub warunkach,
b. Wyróżniające cechy działań kandydata oraz wskazaniem zawodowego bądź
społecznego charakteru działalności,
c. Miejsce prowadzonej działalności (szkoła, biblioteka/ośrodek kultury, wyższa uczelnia,
firma, administracja publiczna, inne) wraz z jego lokalizacją,
d. Nowatorski charakter działań kandydata/kandydatki zarówno ze względów
merytorycznych jak i ze względu na miejsce prowadzonej działalności.
2. Kandydatów/kandydatki, mogą zgłaszać osoby wyróżnione umieszczeniem na „LIŚCIE 100” w
jej wcześniejszych edycjach.
3. Członkowie Kapituły LISTY 100 mogą zgłaszać do 9 kandydatur, członkowie honorowi do 6, a
pozostali uprawnieni 3 kandydatury.
4. Osoby 3-krotnie wyróżnione umieszczeniem na LIŚCIE 100 i ponownie zgłoszene zostają wpisane na Honorową LISTĘ
100, która jest corocznie aktualizowana i ogłaszana.
5. Zgłoszenie następuje wyłącznie drogą elektroniczną na udostępnionym formularzu
internetowym.
6. Zgłoszone osoby będą proszone przez organizatora o wyrażenie zgody na przetwarzanie ich
danych osobowych według udostępnionego wówczas oświadczenia.
§ 3
1. Kapituła „Listy 100” jest powoływana przez Przewodniczącego Rady Programowej SPRUC,
który jest przewodniczącym Kapituły.
2. Kapituła składa się z 10 – 15 członków.
3. Przewodniczący Kapituły wyznacza sekretarza kapituły spośród jej członków.
4. Przewodniczący Kapituły ogłasza kolejną edycję listy oraz postępowania przy ustalaniu Listy
100 w tym termin nadsyłania kandydatur oraz ogłoszenia LISTY.
5. W sytuacji, gdy po upływie terminu zgłoszeń nie zostanie zebranych 100 kandydatur,
Przewodniczący jest upoważniony do skierowania dodatkowych zapytań do członków Kapituły
oraz członków honorowych LISTY 100.
6. Każdy członek Kapituły oddający swoje głosy na zgłoszonych kandydatów dysponuje pulą 100
punktów do rozdysponowania przydzielając stosownie od 0 do 3 punktów. Suma oddanych
głosów ustala Listę 100 stanowiącą podstawę do podjęcia decyzji przez Kapitułę.
7. Kapituła podejmuje decyzję w formie uchwały zawierającej listę nazwisk ułożoną w porządku
alfabetycznym. Liczby zgromadzonych głosów przez osoby z tej listy nie są upubliczniane.
8. Kapituła w swoich pracach kieruje się zasadą unikania konfliktu interesów, a w przypadku jego
wystąpienia podlega on zgłoszeniu członkom Kapituły i wyłączeniu się zainteresowanego
członka z udziału w podejmowaniu decyzji w takim przypadku.
9. Osoby wyróżnione na Liście 100 otrzymują dyplom honorowy oraz przysługuje im możliwość
wykorzystywania znaku Listy 100 z podaniem roku przyznania.
§ 4
1. Regulamin zgłoszeń i wyboru kandydatów do „Listy 100” jest umieszczony na stronie
internetowej SPRUC.
Ostatnia modyfikacja 2022