Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
2
3
6
osoby poparły już inicjatywę
 

Manifest na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce

porozumienie_karuzela

My, niżej podpisani, będąc przekonani, iż:
• kompetencje cyfrowe – wiedza, umiejętności i postawy – stanowią warunek rozwoju obywateli, społeczności lokalnych, państwa i gospodarki; ich niezbędny zakres zależy od zróżnicowanych  potrzeb, możliwości i celów życiowych;
• aby skutecznie i twórczo korzystać z technologii cyfrowych, w tym z Internetu, trzeba mieć odpowiednią wiedzę, motywację, umiejętności oraz wsparcie; wymaga to także infrastruktury dostępowej oraz oferty przyjaznych usług i treści wysokiej jakości;
• demokratyczne społeczeństwo potrzebuje obywatelek i obywateli o odpowiednich kompetencjach cyfrowych; korzystanie z mediów i technologii jest jednocześnie naszym prawem oraz instrumentem zmian cywilizacyjnych i kulturowych, bez rozwoju których Polska nie znajdzie się w gronie najważniejszych państw Europy i świata;
• kompetencje cyfrowe otwierają nowe perspektywy zaspokajania potrzeb życiowych – umożliwiają pełniejszy rozwój osobisty, a także aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym;
• zaawansowane kompetencje cyfrowe sprzyjają twórczości, przedsiębiorczości i innowacyjności; wspomagają budowanie kapitału społecznego, intelektualnego i ekonomicznego;
• rozwój kompetencji cyfrowych służy niwelowaniu różnic społecznych, a ich brak rodzi nowe formy wykluczenia społecznego;
• odpowiednie kompetencje pracowników są niezbędnym warunkiem rozwoju instytucji, firm i organizacji; pozwalają zwiększać efektywność działania, tworzyć nowe formy współpracy, zaangażowania i komunikacji; korzystanie z technologii cyfrowych wspiera potencjał gospodarczy i zwiększa szanse zatrudnienia.

Pragniemy dążyć do tego:
aby Polska była krajem, w którym każdy ma możliwość wykorzystania Internetu oraz innych nowych technologii do polepszania jakości swojego życia i życia najbliższych. Dzięki kompetencjom cyfrowym będzie pełniej rozwijać się w życiu osobistym, społecznym, obywatelskim i zawodowym wnosząc wkład w rozwój nowoczesnej Polski.

Wierzymy, że rozwojowi kompetencji cyfrowych powinny przyświecać następujące zasady:
1. Każdy posiada możliwość korzystania z technologii cyfrowych i czerpania korzyści z nimi związanych.
2. Każdy ma możliwość posiadania dostępu do Internetu, a bezpłatny dostęp publiczny jest zapewniony przez takie instytucje jak szkoły, biblioteki czy urzędy.
3. Szanse nabywania i rozwijania kompetencji cyfrowych są równe dla wszystkich, z uwzględnieniem ich ograniczeń i warunków ekonomicznych.
4. Aktywizacja cyfrowa uwzględnia różne formy wykluczenia i zmierza do ich usunięcia. Osoby potrzebujące wsparcia, uzyskują pomoc w rozwoju kompetencji oraz w dostępie do technologii asystujących, likwidujących bariery w korzystaniu.
5. Dla części osób korzystanie z Internetu w sposób niebezpośredni, ze wsparciem innych, jest wystarczającą formą aktywności cyfrowej.
6. Rozwój kompetencji cyfrowych opiera się na podejściu relacyjnym, wiążąc korzystanie z
technologii z konkretnymi korzyściami w różnych sferach życia. Punktem wyjścia do aktywizacji cyfrowej jest więc pokazanie indywidualnych korzyści, jakie przynoszą technologie.
7. Nauka kompetencji cyfrowych jest personalizowana tak, by odpowiadała indywidualnym potrzebom i możliwościom. Nie istnieje jeden niezbędny zestaw kompetencji cyfrowych, różne mogą być cele i sposoby korzystania z Internetu.
8. Kształcenie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży, powiązane z edukacją informatyczną i medialną, jest istotnym elementem kształcenia na wszystkich etapach edukacji.
9. Rozwój kompetencji cyfrowych odbywa się na każdym etapie życia. Działania podejmowane w ramach edukacji formalnej są uzupełniane przez edukację nieformalną oraz samokształcenie.
10. Osoby aktywne zawodowo stale rozwijają swoje kompetencje, tak aby dostosowywać się do rozwoju technologii i zmieniającego się rynku pracy.
11. Nabywanie kompetencji cyfrowych dotyczy także świadomego i odpowiedzialnego korzystania z technologii. Kształci umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo,  krytycznego odbioru treści, dokonywania świadomych wyborów związanych z korzystaniem z technologii oraz znajomość obowiązujących zasad i przysługujących użytkownikom praw.
12. E-usługi (publiczne i komercyjne) są przyjazne, efektywne i zaprojektowane w sposób nakierowany na użytkowników , co gwarantuje ich wykorzystanie. Kluczowe jest tworzenie usług dostępnych dla wszystkich, niezależnie od stopnia sprawności i wieku, a także użytego sprzętu i oprogramowania.
13. Rozwój kompetencji cyfrowych jest wspierany dzięki współpracy i wykorzystaniu zasobów administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz biznesu.

Dlatego apelujemy do:
rządu i samorządów o wypracowanie oraz realizację spójnej koncepcji rozwoju kompetencji cyfrowych, a także o wspieranie działań na rzecz promowania i nabywania umiejętności cyfrowych we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego;
biznesu i przedsiębiorców o stałe i konsekwentne podnoszenie kompetencji cyfrowych swoich pracowników bez względu na ich wiek oraz zakres obowiązków, z pożytkiem dla wzrostu innowacyjności, konkurencyjności oraz efektywności działania;
instytucji edukacyjnych i naukowo-badawczych o uznanie zdobywania kompetencji cyfrowych za wysoki priorytet oraz o poszukiwanie nowych form nauczania stosownie do możliwości i potrzeb uczących się osób;
współobywateli o uznanie kompetencji cyfrowych za niezbędne w życiu codziennym oraz o  dbałość o ich stałe rozwijanie.

Jako sygnatariusze manifestu deklarujemy nasze ustawiczne działanie na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Chcemy, aby sformułowane w nim zasady były podstawą do powstania planu działań na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. W przekonaniu o znaczeniu i celowości niniejszego manifestu składamy swoje podpisy:

Włodzimierz Marciński, Lider Cyfryzacji w Polsce

dr Dominik Batorski, Uniwersytet Warszawski, ICM

prof. Wojciech Cellary, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Katarzyna Chałbińska-Jentkiewicz, Narodowy Instytut Audiowizualny

Marta Czapińska, Ministerstwo Edukacji Narodowej

Jadwiga Czartoryska, Orange Polska

Elżbieta Dydak, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Janusz Dygaszewicz, Główny Urząd Statystyczny

dr hab. Mirek Filiciak, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

dr Elżbieta Gajek, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

Grzegorz Gauden, Instytut Książki

Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie Miasta w Internecie

Dorota Górecka, Fundacja Nowoczesna Polska

dr Marek Hołyński, Instytut Maszyn Matematycznych

dr Justyna Jasiewicz, Uniwersytet Warszawski

Tomasz Komorowski, Polski Komitet do spraw UNESCO

Rafał Kramza, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Ewa Krupa, Fundacja Orange

Dagmara Krzesińska, UPC Polska

Jarosław Lipszyc, Fundacja Nowoczesna Polska

Mariusz Madejczyk, Podlaski Urząd Wojewódzki

prof. Jan Madey, Uniwersytet Warszawski

dr Tomasz Makowski, Biblioteka Narodowa

Artur Marcinkowski, Fundacja Widzialni

prof. Janusz Morbitzer, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Ewa Murawska-Najmiec, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Tomasz Napiórkowski, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

prof. Marian Noga, Polskie Towarzystwo Informatyczne

Jerzy Nowak, Polskie Towarzystwo Informatyczne

Igor Ostrowski, przewodniczący Rady ds. Cyfryzacji

Alicja Pacewicz, Centrum Edukacji Obywatelskiej

prof. Marlena Plebańska, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Kamil Sijko, Fundacja CoderDojo Polska

prof. Maciej M. Sysło, UMK w Toruniu, Uniwersytet Wrocławski

dr Alek Tarkowski, Centrum Cyfrowe Projekt Polska

dr Jarosław Tworóg, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Jacek Wojnarowski, Instytut Spraw Publicznych

Warszawa, 14 maja 2015 roku

* * * * * * *

Manifest na rzecz rozwoju  kompetencji cyfrowych w Polsce powstał z inspiracji Lidera Cyfryzacji oraz grona osób współpracujących z Szerokim Porozumieniem na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. Jego autorzy pragną wskazać na żywotne dla przyszłości  Polski kwestie związane ze świadomością, wiedzą oraz umiejętnościami wykorzystywania technologii cyfrowych. Deklarując własną aktywność, wzywają wszystkich interesariuszy mogących mieć wpływ na rozwój cyfrowy Polski do aktywności, do konkretnych działań, których efektem będzie trwałe i powszechne podnoszenie kompetencji cyfrowych obywateli.

Manifest możesz poprzeć tutaj