Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
0
8
3
osoby poparły już inicjatywę
 

Stop mowie nienawiści!

RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar i Poseł do Parlamentu Europejskiego Michał Boni zapraszają na konferencję

STOP mowie nienawiści:

Kodeks postępowania dotyczący nielegalnego nawoływania do nienawiści w Internecie

27 stycznia 2017 r. (piątek) w  godz. 10:00 – 13:00

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa, ul. Długa 23/25

 R.S.V.P. do 25.01.2017:

j.zakowska@brpo.gov.pl lub tel. 22 20 98 406

 

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, pełniącego jednocześnie funkcję niezależnego organu ds. równego traktowania, niezbędne jest podjęcie dalszych działań zmierzających do podniesienia efektywności mechanizmów służących eliminowaniu mowy nienawiści z przestrzeni publicznej, w szczególności Internetu. Na konieczność zwiększenia aktywności w tym zakresie, również po stronie organów państwowych, wskazują alarmujące dane o wzroście notowanych przestępstw z nienawiści i kierowane do RPO skargi od pokrzywdzonych osób, które nie zawsze otrzymują oczekiwane wsparcie. Szczególnie niepokojące jest to, że być może zbytnia bierność wobec słów przyczyniła się do obserwowanego wzrostu liczby aktów przemocy fizycznej względem osób o różnym pochodzeniu etnicznym lub narodowym, czy wyznawców różnych religii – w ostatnim czasie zwłaszcza muzułmanów. W związku z tym należy poszukiwać i wdrażać różnorodne rozwiązania, które te negatywne zjawiska pomogłyby co najmniej istotnie ograniczyć.

W dniu 31 maja 2016 r. przyjęty został Kodeks postępowania dotyczący nielegalnego nawoływania do nienawiści w Internecie. Jest to dokument opracowany przez Komisję Europejską wraz z przedsiębiorstwami takimi jak Facebook, Twitter, YouTube i Microsoft (przedsiębiorstwa z branży IT). Kodeks zawiera szereg zobowiązań mających na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się w Europie „nielegalnego nawoływania do nienawiści”. W opracowaniu podkreśla się, że takie treści wymagają reakcji, ponieważ dotykają nie tylko jednostki czy grupy, których bezpośrednio dotyczą, ale negatywnie rzutują na dyskurs publiczny i stosunki społeczne. Skuteczne stosowanie przepisów zakazujących mowy nienawiści zależy od właściwie funkcjonującego systemu egzekwowania sankcji przewidzianych w prawie karnym. Tym wysiłkom powinny towarzyszyć jednak działania mające zagwarantować, że pośrednicy online i platformy mediów społecznościowych będą odpowiednio, tj. szybko i w sposób transparentny, reagować na przypadki uznane za nielegalne nawoływanie do nienawiści w Internecie po otrzymaniu ważnego powiadomienia, dostatecznie precyzyjnego lub odpowiednio uzasadnionego. Taki tryb działania powinien także znaleźć zastosowanie w przypadku innych wypowiedzi, które nie naruszają przepisów karnych, ale pozostają w sprzeczności z przyjętymi regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi standardu komunikowania się w ramach danej społeczności.

Podczas konferencji zaprezentowane będą zaproponowane w Kodeksie rozwiązania, które powinny być wdrożone również w Polsce.

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie z języka angielskiego i na język migowy

Wydarzenie będzie transmitowane on-line: www.rpo.gov.pl

Digital Skills and Jobs