Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
4
2
0
osoby poparły już inicjatywę
 

Regulamin konkursu LISTA 100′ 2021 zatwierdzony

Regulamin poniżej:

logo_lista_poziom_2021

Umiejętności cyfrowe są dziś niezbędne dla poprawy jakości życia, rozwoju indywidualnego i rozwoju kraju.  Ich poprawa jest wyzwaniem cywilizacyjnym. Działalność na rzecz ich rozwoju zasługuje na najwyższe uznanie, zaś osoby prowadzące ją w wyróżniający się sposób – zasługują na docenienie.

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych ustanawia wyróżnienie
pod nazwą „LISTA 100”

Regulamin „LISTY 100”                                                                             

 • I

 1. Organizatorem procesu wyboru oraz ogłaszania listy jest Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce, zwane dalej SPRUC.

 2. Lista wyróżnionych nosi nazwę „Lista 100” osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce i jest ogłaszana raz do roku podczas dorocznej konferencji „Umiejętności cyfrowe xxxx.pl”.

 3. W sytuacjach wyjątkowych, np. spowodowanych sytuacją pandemiczną dopuszcza się ogłoszenie „Listy 100” w innych okolicznościach.

 4. Wyróżnienie poprzez umieszczenie na „Liście 100” jest przyznawane osobom indywidualnym za wyróżniającą się działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce w roku poprzedzającym jej ogłoszenie. Wkład ten może się przejawiać m.in., poprzez działalność  edukacyjną, popularyzatorską, badawczą, analityczną, organizacyjną, wspieranie rzeczowe i finansowe projektów, opracowywanie polityk publicznych z zakresie rozwoju umiejętności cyfrowych.

 • 2

 1. Kapituła LISTY 100 przy podejmowaniu decyzji o umieszczeniu kandydata na LIŚCIE będzie kierowała się m.in. przekazanymi przez osobę rekomendującą w zgłoszeniu informacjami takimi jak:

 2. Działania kandydata z uwzględnieniem ich skali oraz możliwości powielania w innych miejscach i/lub warunkach,

 3. Wyróżniające cechy działań kandydata oraz wskazaniem zawodowego bądź społecznego charakteru działalności,

 4. Miejsce prowadzonej działalności (szkoła, biblioteka/ośrodek kultury, wyższa uczelnia, firma, administracja publiczna, inne) wraz z jego lokalizacją,

 5. Nowatorski charakter działań kandydata zarówno ze względów merytorycznych jak i ze względu na miejsce prowadzonej działalności.

 6. Kandydatów, mogą zgłaszać partnerzy SPRUC oraz osoby wyróżnione umieszczeniem na „Liście 100” w jej wcześniejszych edycjach.

 7. Każdy zgłaszający może rekomendować nie więcej niż 3 kandydatury.

 8. Osoby 3-krotnie wyróżnione umieszczeniem na LIŚCIE 100 i zgłoszone ponownie w kolejnych edycjach nie podlegają już ocenie i zostają wpisane na Honorową LISTĘ 100. Honorowa Lista 100, jest corocznie aktualizowana i ogłaszana.

 9. Zgłoszenie następuje na udostępnionym formularzu internetowym.

 • 3

 1. Kapituła „Listy 100” jest powoływana przez Przewodniczącego Rady Programowej SPRUC, który jest przewodniczącym Kapituły

 2. Kapituła składa się z od 9 do 15 osób.

 3. Przewodniczący Kapituły wyznacza sekretarza kapituły spośród jej członków.

 4. Członkiem Kapituły może zostać TYLKO osoba wyróżniona wpisaniem na LISTĘ 100 w jej wcześniejszych edycjach.

 5. Przewodniczący Kapituły ogłasza kolejną edycję listy oraz ustala termin nadsyłania kandydatur.

 6. W sytuacji, gdy po upływie terminu zgłoszeń nie zostanie zebranych 100 kandydatur, Przewodniczący jest upoważniony do skierowania dodatkowych zapytań do członków Kapituły.

 7. Kapituła podejmuje decyzję w formie uchwały  zawierającej listę nazwisk ułożoną w porządku alfabetycznym, przy czym przy podejmowaniu decyzji kapituła będzie dążyła do umieszczenia na  „Liście 100” jak największej liczby osób wyróżnianych po raz pierwszy.

 8. Kapituła w swoich pracach kieruje się zasadą unikania konfliktu interesów, a w przypadku jego wystąpienia podlega on zgłoszeniu członkom Kapituły i wyłączeniu się zainteresowanego członka z udziału w podejmowaniu decyzji w takiej sytuacji.

 • 4

 1. Regulamin zgłoszeń i wyboru kandydatów do „Listy 100” jest umieszczony na stronie internetowej SPRUC.

Skład Kapituły Listy 100’ 2021 rok:

Agnieszka Aleksiejczuk

Iwona Brzózka-Złotnicka

Beata Chodacka

Monika Eilmes

Artur Krawczyk

Ewa Krupa

Anna Beata Kwiatkowska

Tomasz Łukawski

Artur Marcinkowski

Włodzimierz Marciński – przewodniczący

Katarzyna Nosalska

Jolanta Okuniewska

Jacek Wojnarowski – sekretarz

 

Partnerem LISTY 100 ‚2021 jest Fundacja Orange.

Znak Fundacji