Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
1
9
1
8
osoby poparły już inicjatywę
 

Regulamin

Umiejętności cyfrowe są dziś kluczowe dla poprawy jakości życia i rozwoju indywidualnego, rozwoju Państwa i gospodarki. Ich poprawa jest wyzwaniem cywilizacyjnym. Działalność, szczególnie społeczna, na rzecz ich rozwoju zasługuje na najwyższe uznanie, zaś osoby prowadzące ją w wyróżniający się sposób – zasługują na docenienie.

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych ustanawia wyróżnienie pod nazwą „LISTA  100”

 

Regulamin „LISTY 100”

              § 1

 1. Organizatorem procesu wyboru oraz ogłaszania listy jest Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce, zwane dalej SPRUC.
 2. Lista wyróżnionych nosi nazwę „Lista 100” osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce i jest ogłaszana raz do roku, w czerwcu podczas konferencji „Umiejętności cyfrowe xxxx.pl”.
 3. Wyróżnienie poprzez umieszczenie na „Liście 100” jest przyznawane osobom indywidualnym za wyróżniającą się działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce w okresie w roku poprzedzającego jej ogłoszenie. Wkład ten może się przejawiać m.in., poprzez działalność  edukacyjną, popularyzatorską, badawczą, analityczną, organizacyjną, wspieranie rzeczowe i finansowe projektów, opracowywanie polityk publicznych z zakresie rozwoju umiejętności cyfrowych.
 4. Kandydatów, mogą zgłaszać partnerzy SPRUC oraz osoby wyróżnione umieszczeniem na „Liście 100” w jej wcześniejszych edycjach.,
 5. Zgłaszający może wskazać nie więcej niż 3 kandydatury.
 6. Zgłoszenie następuje na udostępnionym formularzu internetowym.

        § 2

 1. Kapituła „Listy 100” jest powoływana przez Przewodniczącego Rady Programowej SPRUC.
 2. Kapituła składa się z 5-10 członków.
 3. Przewodniczącym Kapituły LISTY 100 jest Przewodniczący Rady Programowej SPRUC, który kieruje pracami Kapituły i przewodniczy jej obradom.
 4. Przewodniczący Kapituły ogłasza kolejną edycję listy oraz ustala termin nadsyłania kandydatur.
 5. W sytuacji, gdy po upływie terminu nie zostanie zebranych 100 kandydatur, Przewodniczący jest upoważniony do skierowania dodatkowych zapytań do członków Kapituły.
 6. Kapituła podejmuje decyzję w formie uchwały  zawierającej listę nazwisk ułożoną w porządku alfabetycznym, przy czym każda kolejno tworzona lista powinna obejmować nie więcej niż 50% osób wyróżnionych w poprzednich latach.
 7. Przy podejmowaniu decyzji kapituła będzie dążyła do umieszczenia na  „Liście 100” jak największej liczby osób wyróżnianych po raz pierwszy.
 8. Dopuszcza się elektroniczną formę przyjęcia uchwały.

        § 3

 1. Regulamin zgłoszeń i wyboru kandydatów do „Listy 100” jest umieszczony na stronie internetowej SPRUC.