Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
0
8
3
osoby poparły już inicjatywę
 

Lider Cyfryzacji z zespołem rozmawiają z Minister Cyfryzacji Anną Streżyńską

Lider Cyfryzacji

5 stycznia Min. Anna Streżyńska spotkała się z Zespołem Lidera Cyfryzacji. Było to pierwsze robocze spotkanie z Minister Cyfryzacji od czasu nominacji członków Zespołu w sierpniu 2016 r.

Zespół, w skład którego wchodzą: Agnieszka Aleksiejczuk, Karol Karski, Tomasz Łukawski, Paweł Sieczkiewicz, Tomasz Sielicki, Wojciech Strzałkowski oraz Lider Cyfryzacji Włodzimierz Marciński przedstawił dotychczasową, kilkumiesięczną działalność na rzecz wspierania aktywności cyfrowej. Uczestnicy przedstawili także najważniejsze ich zdaniem obszary rozwoju cyfrowego. Wśród nich kluczowe miejsce zajęły: edukacja cyfrowa dzieci i młodzieży, nauka programowania czy  upowszechnianie umiejętności cyfrowych wśród obywateli. Spośród wielu przewijających się w dyskusjach Zespołu wątków, na pierwsze spotkanie wybrano trzy, które łączyło hasło – umiejętności.

Tomasz Łukawski zaprezentował koncepcję Szkoły Umiejętności 21 wieku (Szkoły Umiejętności dla Przyszłości), która przygotuje  absolwentów polskich szkół do założeń powszechnego jednolitego rynku cyfrowego (DSM – Digital Single Market) poprzez kształtowanie u uczniów kompetencji według koncepcji „Umiejętności XXI wieku” (21st Century Skills wg. Great Schools Partnership, Inc. Portland, USA).  Projekt mógłby być wkładem Ministra Cyfryzacji w realizację zapowiedzi Ministerstwa Edukacji dotyczących stosowania narzędzi informatycznych również na innych lekcjach niż zajęcia komputerowe czy  informatyka. Członkowie Zespołu zadeklarowali także zaangażowanie w proces przygotowania rekomendacji dla dyrektorów szkół w celu osiągnięcia standardowych progów wymagań infrastruktury sieciowej i wyposażenia szkół w sprzęt, szkoleń dla nauczycieli, systemu motywacji, awansu oraz certyfikowanie cyfrowe pedagogów i szkół.


Paweł Sieczkiewicz,  podzielił się doświadczeniami  z prowadzenia cyfrowego biznesu. W ramach swojej działalności w Zespole planuje wspierać młodych przedsiębiorców – programistów. Dostrzega ku temu potencjał już na poziomie gimnazjalistów i licealistów, do których chciałby skierować wsparcie oparte na istniejących dobrych praktykach.
Uczestnicy takich kursów i warsztatów zamiast zajmować się teoretycznymi przykładami przez cały okres nauki będą tworzyć aplikację taką jak Airbnb.

Lider Cyfryzacji, Włodzimierz Marciński, zwrócił uwagę na potrzebę stworzenia warunków dla opracowania i przyjęcia planu działania na rzecz umiejętności cyfrowych w oparciu o Komunikat KE ”NOWY EUROPEJSKI PROGRAM NA RZECZ UMIEJĘTNOŚCI – Wspólne działania na rzecz wzmocnienia kapitału ludzkiego, zwiększania szans na zatrudnienie i konkurencyjności” COM (2016) 381 z czerwca 2016 r. Dokument ten zaleca opracowania do połowy 2017 roku krajowych planów rozwoju umiejętności cyfrowych, a także przygotowanie zasobów koniecznych do podnoszenia umiejętności i kompetencji cyfrowych na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia, wsparcia nauczycieli i wychowawców oraz promowania aktywnego uczestnictwa przedsiębiorstw i innych partnerów.

Zespół Lidera Cyfryzacji oraz środowisko partnerów Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych chce podjąć się roli inicjującej i koordynującej powstanie takiego planu działania, którego współautorami, a następnie realizatorami byłyby wszystkie zainteresowane instytucje i organizacje.

Wobec szybkości z jaką rozwija się i wchodzi do codziennego użytku technologia cyfrowa,  klasyczne, liniowe metody jej przyswajania muszą zostać zastąpione metodami równoległego upowszechniania i nauki przez całe życie. Np. dziś ze smartfonów i ich aplikacji korzystają zarówno dzieci jak i osoby starsze.

W rozmowie z Panią Minister wielokrotnie podkreślano, że tematyka rozwoju cyfrowego, szczególnie umiejętności,  stała się horyzontalna, przekraczająca zakres odpowiedzialności jednego resortu. Wyznaczanie kierunku i przywództwo w tym zakresie, według uczestników spotkania, w naturalny sposób przypada resortowi odpowiedzialnemu za cyfryzację. Zaangażowani w ten proces powinni być wszyscy interesariusze, tj. administracja, biznes, nauka i edukacja, media, organizacje pozarządowe oraz sami obywatele. Warto jednoczyć się dla tak ważngo, wspólnego celu. 

Na początku lutego br. zaplanowane zostało koleje spotkanie.