Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
0
8
3
osoby poparły już inicjatywę
 

Departament Kompetencji Cyfrowych w MC

MAC

W Ministerstwie Cyfryzacji został powołany Departament Kompetencji Cyfrowych (DKC). Dyrektorem nowego departamentu został Robert Król z Fundacji Netcamp ze Szczecina.

Departament jest w fazie organizacji, a Dyrektor Król będzie gościem na dzisiejszym posiedzeniu Rady Programowej SPRUC.

Życzymy powodzenia Panu Robertowi Królowi i mamy nadzieję na dobrą współpracę z naszym porozumieniem.

Zadania DKC zostały określone w regulaminie organizacyjnym MC w następujący sposób:

Do zakresu zadań Departamentu Kompetencji Cyfrowych należy w szczególności:

1) koordynowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego podejmowanych przez podmioty realizujące zadania publiczne oraz wspieranie inicjatyw pozarządowych w tym zakresie;

2) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem projektów w dziedzinie rozwoju społeczeństwa informacyjnego;

3) prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych z zakresu społeczeństwa informacyjnego oraz informatyzacji państwa;

4) prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu, zastosowaniem technologii informatycznych oraz upowszechnianiem wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w społeczeństwie; Dziennik Urzędowy Ministra Cyfryzacji – 16 – Poz. 4

5) prowadzenie spraw związanych z edukacją w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz budowy społeczeństwa informacyjnego;

6) współpraca międzynarodowa, w tym obejmująca realizację zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie społeczeństwa informacyjnego, w szczególności w odniesieniu do działań związanych z koordynacją i monitorowaniem wdrażania Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz Jednolitego Rynku Cyfrowego;

7) wsparcie programowania mechanizmów wspomagających realizację zadań z zakresu społeczeństwa informacyjnego w ramach obecnej i kolejnych perspektyw finansowych Unii Europejskiej;

8) monitorowanie zmian zachodzących w prawie krajowym i unijnym w zakresie społeczeństwa informacyjnego i rozwoju kompetencji cyfrowych oraz postępu prac legislacyjnych w tym obszarze;

9) projektowanie, opracowywanie i opiniowanie kierunków i programów strategicznych oraz ram prawnych w zakresie społeczeństwa informacyjnego;

10) kreowanie polityki zarządzania dostępem do informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz stwarzanie podstaw stosowania otwartych standardów dostępu;

11) inicjowanie przedsięwzięć dotyczących narzędzi związanych z budową społeczeństwa informacyjnego;

12) prowadzenie prac dotyczących kształtowania polityki państwa w zakresie ochrony danych osobowych oraz w zakresie zarządzania Internetem;

13) koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem systemu Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej;

14) realizacja zadań w zakresie 3. osi priorytetowej POPC, w tym współpraca o której mowa w § 20 pkt 3, w ramach merytorycznej właściwości Departamentu, z Departamentem Koordynacji Funduszy Europejskich;

15) współpraca z Radą do Spraw Cyfryzacji w zakresie realizacji zadań Rady, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.